POGOJI NAGRADNE IGRE “NAJLJUBŠI TRENUTKI”

1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani https://www.jamiesonvitamins.si/ (v nadaljevanju: spletna stran Jamieson Slovenija) s povezavo v BIO razdelku Instagram profila Jamieson Vitamins Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Jamieson Slovenija. 

Organizator (v nadaljevanju: organizator) nagradne igre »Najljubši trenutki« (v nadaljevanju: nagradna igra) je CARSO pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Jamieson). Izvajalec (v nadaljevanju izvajalec) nagradne igre je POINT OUT d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: POINT OUT).

Sodelovanje v nagradni igri poteka od 9. 9. 2022 do vključno 18. 9. 2022 na Instagram profilu https://www.instagram.com/jamiesonvitaminssi/?hl=en (v nadaljevanju: Instagram profil), pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče na Instagramu. 

 

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo in se strinjajo s temi pogoji sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju, izvajalcu, ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (v nadaljevanju: sodelujoči). 

V nagradni igri lahko sodelujoči sodeluje na način, da sledi Instagram profilu, v komentar zapiše svoj najljubši spomin in označi enega ali več prijateljev ali prijateljic. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

3. NAGRADNO ŽREBANJE

Žrebanje bo potekalo na sedežu izvajalca 19. 9. 2022 v prisotnosti 3-članske komisije z uporabo naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih. Žrebanje ne bo javno. Rezultati žrebanja so dokončni in bodo objavljeni v komentarju pod objavo nagradne igre na Instagram profilu organizatorja (ime in priimek). Nagrajenci pa bodo o nagradi obveščeni z zasebnim sporočilom na Instagram profilu, uporabljenem za namene nagradne igre, do 21. 9. 2022.

 

4. NAGRADA ZA IZBRANE KANDIDATE 

Organizator v nagradni igri podeljuje naslednje nagrade:

  • 1. nagrada: polaroidni fotoaparat
  • 2. Nagrada: žvečljivi Jamieson Vitamin C+D z okusom češnje in Jamieson Multivitamini za otroke v Jamieson toaletni torbici
  • 3. nagrada: žvečljivi Jamieson C+D vitamini z okusom češnje v Jamieson toaletni torbici.

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na stroške organizatorja. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega, poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

Organizator je dolžan nagrado izročiti samo izžrebanim osebam.

 

5. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec potrdi prevzem nagrade tako, da do 25. 9. 2022 izvajalcu na elektronski naslov social@pointout.si posreduje svoje osebne podatke — ime, priimek, naslov in telefonsko številko. Nagrajenca se po žrebu preko telefona obvesti o prejeti nagradi in pogojih, ki sledijo po prejeti nagradi. V primeru, da nagrajenec zavrne nagrado, je organizator prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

 

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Nagrade, ki ne presegajo vrednosti 42 evrov, niso predmet plačila akontacija dohodnine.

 

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je CARSO pharm d.o.o., ki bo osebne podatke sodelujočih obdeloval na podlagi svojega zakonitega interesa za izvedbo nagradne igre do njenega zaključka v skladu s temi splošnimi pogoji. Če sodelujoči ne želi razkriti osebnih podatkov, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri. Osebne podatke nagrajencev bo organizator zaradi davčne zakonodaje pravilno hranil še 10 let po zaključku nagradne igre. V primeru, da se sodelujoči s tem strinja in tako označi, bo upravljavec na podlagi osebne privolitve sodelujočega podatke obdeloval tudi za namen pošiljanja ponudb do preklica sodelujočega. 

Sodelujoče obveščamo, da imajo od organizatorja pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in njihov popravek, omejitev obdelave ali izbris ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če je sodelujoči označil soglasje za prejemanje ponudb, ga lahko kadarkoli prekliče. Pravico do ugovora v zvezi z obdelavo za namen izvedbe nagradne igre lahko sodelujoči uveljavlja do zaključka nagradne igre, pri čemer ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Prav tako ima sodelujoči pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da so njegovi podatki obdelovani nezakonito. Osebni podatki sodelujočega ne bodo posredovani izven družbe, razen pogodbenemu obdelovalcu/izvajalcu POINT OUT d.o.o., ki jih obdeluje le v imenu in po navodilih upravljavca skladno s tu opredeljenimi nameni.

Več o obdelavi osebnih podatkov si preberite tu.

Organizator vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev nagradne igre, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen pošiljanja ponudb, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

 

8. ODGOVORNOST 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nedelovanje ali napake v delovanju spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator in izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. 

Organizator in izvajalec ne nosita nobene odgovornosti, niti ne sodelujeta v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami o lastništvu izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izvajalcu poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga izvajalec prejme od nagrajenega. 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

 

9. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 8. 9. 2022

CARSO pharm, d.o.o.